Pri nákupe nad 50 €DOPRAVA ZDARMA!

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je DÓRA FASHION,s.r.o.so sídlom Orechový rad 6, 945 01 Komárno.

2. Predávajúcim je DÓRA FASHION,s.r.o., so sídlom Orechový rad 6, 945 01 Komárno.

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.dorafashion.sk je DÓRA FASHION,s.r.o., so sídlom Orechový rad 6, 945 01 Komárno.

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shopevýberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslaním.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.


Článok II.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.


Článok III.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.


Článok IV.

Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,50 €
b. pri osobnom odbere v niektorej z kamenných obchodov predávajúceho - 0 €
c. vlastnou dopravou predávajúceho v okrese Komárno - 0 €


2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
  • a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  • b. zľavu za opakovaný nákup,
  • c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.


Článok V.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

  • kuriérskej spoločnosti UPS so sídlom Senecká cesta 1, 820 01 Ivanka pri Dunaji
  •  vlastnou dopravou predávajúceho v okrese Komárno


Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

a. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,50 €

b. pri osobnom odbere v niektorej z kamenných obchodov predávajúceho - 0 €

c. vlastnou dopravou predávajúceho v okrese Komárno - 0 €


2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

a. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 4,00 €


3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.


Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.


Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.


Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Medzi tieto sa zaraďuje tovar zhotovený na základe požiadaviek spotrebiteľa, tovar ktorý nie je možné z hyg. dôvodov vrátiť ak bol zabalená a tento obal bol porušený a podobne, aktuálne znenie je dostupné v platnom zákone uvedenom v tomto bode. " a teda znenie bodu je nasledovné. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Poznámka k bodu 6. - medzi tieto sa zaraďuje tovar zhotovený na základe požiadaviek spotrebiteľa, tovar ktorý nie je možné z hyg. dôvodov vrátiť ak bol zabalená a tento obal bol porušený a podobne, aktuálne znenie je dostupné v platnom zákone uvedenom v tomto bode.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.


Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:
  • a. prevziať objednaný tovar,
  • b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  • c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3. Predávajúci je povinný:
  • a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  • b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Všeobecné obchodné podmienky pre Vernostnú kartu DORA -10%

Všeobecné obchodné podmienky pre Vernostnú kartu DORA -10%.

1.       Vernostnú kartu DORA -10% vystaví, vydáva ako aj spravuje spoločnosť DÓRA FASHION,s.r.o., so sídlom Orechový rad 6, 945 01 Komárno, IČO: 36564630 (ďalej ako DÓRA). Vernostná karta DORA -10% predstavuje vernostný program určený pre online zákazníkov e-shopu „DORAFASHION.SK“ v rámci celého územia Slovenskej republiky.

 

2.       Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre Vernostnú kartu DORA -10% upravujú vzájomné práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri záujme stať sa držiteľmi karty a pri využívaní ponuky tovarov prevádzkovaných pod značkou DORAFASHION.

 

3.       Vernostnú kartu poskytne DÓRA zákazníkovi, ktorý môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov a plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba. *Vernostnú kartu poskytne DÓRA zákazníkom po prvom online nákupe na základe vyplnenej online prihlášky (registrácie), v súlade s týmito VOP a Zásadami spracúvania osobných údajov, s ktorými bude zákazník oboznámený pred odoslaním žiadosti o registráciu. DÓRA je oprávnená žiadosť zákazníka o vystavenie vernostnej karty odmietnuť, pričom k jej odmietnutiu nesmie dôjsť z diskriminačných dôvodov. DÓRA je oprávnená odmietnuť vystavenie Vernostnej karty v prípade, ak zákazníkovi bola v minulosti vystavená Vernostná karta a zákazník porušil podmienky jej používania, alebo ak na strane zákazníka došlo k pokusu o opakované čerpanie už poskytnutej jednorázovej zľavy alebo inej výhody.

 

4.       Držiteľom Vernostnej karty DORA -10% sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej meno a priezvisko, resp. obchodné meno je uvedené v prihláške (ďalej ako zákazník).

 

5.       Vernostná karta DORA -10% oprávňuje jej držiteľa na čerpanie výhod plynúcich z Vernostnej karty DORA -10%. Prostredníctvom Vernostnej karty DORA -10% je možné uplatniť si nárok na zľavu 10% pri nákupe v e-shope „DORAFASHION.SK“. Poskytnutá zľava prostredníctvom Vernostnej karty DORA -10% sa nevzťahuje na zľavnené produkty alebo produkty zaradené do iných cenových akcií.

 

6.       Platnosť Vernostnej karty DORA -10% je neobmedzená. Zákazník je oprávnený kartu vrátiť kedykoľvek v ktorejkoľvek prevádzke predajní osobne alebo písomne zaslať na adresu sídla spoločnosti DÓRA spolu so žiadosťou o jej zrušenie. K zániku platnosti Vernostnej karty DORA -10% dochádza aj odvolaním súhlasu zákazníka so spracúvaním jeho osobných údajov alebo obmedzením osobných údajov nevyhnutných k registrácii a na poskytovanie služieb spojených s kartou.

 

7.       DÓRA si ponecháva právo na skvalitnenie alebo zmeny výhod poskytovaných prostredníctvom vernostnej karty alebo s ňou spojených. Zmeny a doplnky spoločnosť DÓRA vždy zverejní a ich písomný text bude voľne dostupný na internetovej stránke www.dorafashion.sk.

 

8.       V prípadoch, ktoré nastali nezávisle od vôle a/alebo konania spoločnosti DÓRA, za ktoré nezodpovedá, najmä v prípade technickej poruchy v systéme, z dôvodu výpadku dát v systéme, z dôvodu vyššej moci a pod., nebudú zákazníkovi poskytnuté výhody plynúce z Vernostnej karty DORA -10%.

 

9.       DÓRA je oprávnená zrušiť vernostný program, a to na základe jednostranného rozhodnutia zo strany spoločnosti DÓRA, a je povinná o tejto skutočnosti držiteľov kariet vopred informovať.

 


 


Článok XII.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť DÓRA FASHION, s.r.o ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov dostupných na webovej stránke: https://www.dorafashion.sk/ochrana-osobnych-udajov


Článok XIII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 


Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

5. Tieto všeobecnéobchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť


06. októbra 2017.